Đừng nhờn với chị nha cưng!

chị nhịn mày thôi, đừng chọc điên chị lên, chị xúc cưng như xúc cát vậy đó  👿