Đường tăng thế này, yêu quái có mà chảy nước

Mô phật, mô phận…