Hận người cắt tóc

đọc mà không nhịn được cười =)))